Memòries del Montjuïc...
i d'altres fets esportius
Memorial Jaume Monzó
Amb la tecnologia de Blogger.

El Montjuïc a la piscina de la Ronda...

30 d’abr. 2021

Antecedents

Uns mesos després d'acabada la guerra civil, el novembre de 1939 es constitueix a Barcelona la societat "Baños Populares de Barcelona", BPB, com a filial de la "Sociedad General de Aguas de Barcelona", SGAB (*). La seva finalitat social recollida als estatuts es la de: 

"... la fundación y explotación de establecimientos industriales destinados a baños, piscinas, duchas, gimnasia y deportes relacionados con estos medios higiénicos y de cultura física y a prestar los referidos servicios en las mejores condiciones conocidas de perfeccionamiento en beneficio de la salud pública."

Constitució davant notari de la societat "Baños Populares de Barcelona".
Font: Arxiu AGBAR

Amb la finalitat d'acomplir els seus objectius fundacionals BPB construirà entre els anys 1939 i 1943 tres instal·lacions esportives, la primera de les quals es la ubicada a la Ronda de Sant Pau n. 46. El programa per a la seva execució es centra tres aspectes fonamentals:

  • La dotació de serveis d'higiene personal
  • La utilització esportiva de la piscina
  • La dotació de serveis complementaris

D'aquests criteris programàtics en neix el projecte definitiu, encarregat a l'arquitecte Lluis Bonet Garí (1893-1993), que permetrà l'inici de la seva construcció, l'onze de desembre de 1939. La inauguració de la instal·lació tindrà lloc el dia 21 de novembre de 1940, menys d'un any desprès d'iniciar-se'n les obres.

Plànol de plantes i seccions de la piscina de la Ronda.
Font: Arxiu AMCB

Es construïren cinc banys particulars; 31 i 15 dutxes; 34 i 21 cabines individuals de vestidors i 62 i 44 armaris de guarda-roba, tot això per a homes i dones respectivament.

La piscina era de 18 x 7 metres, amb una fondària que anava des del metro fins als dos metres a la part fonda. En el plànol s'observa un trampolí, que creiem que mai va ser instal·lat. En qualsevol cas hagués estat un perill donada la poca profunditat. Els més veterans encara vius no en recorden pas cap element de salts i, contràriament, recorden que gairebé es tocava de peus a la part fonda. La instal·lació per la calefacció de l'aigua es feia amb una caldera que funcionava amb carbó els primers anys, per bé que mitjans els anys 40's ja es va canviar el tipus de combustible per el fuel-oil.

En relació al cost previst de la construcció el director de BPB, Juan Mercé, s'adreça per carta al de la SGAB, José Maria de Soler Nolla, exposant-li el pressupost previst i la desviació que en podríem dir raonable, en aquest termes:

Còpia de la carta adreçada per Juan Mercé al director de la SGAB
Font: Arxiu AGBAR

Fet i fet el cost estimat voltava el mig milió de pessetes, que per a l'any 1939 no eren poca cosa... A més l'explotació d'aquesta instal·lació, fou sempre deficitària i encara mes en afegir-se les altres dues que construí BPB, de manera que amb data de 14 de febrer de 1947 la SGAB s'adreça a l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en Josep M. Albert Despujol, per negociar la possible municipalització del servei, tot comprometent-se a construir encara dues instal·lacions similars més a Sants i a Sant Martí de Provençals. Les repetides gestions, que s'allargaren un bon seguit d'anys, no tingueren mai èxit i BPB mantingué la titularitat del 'negoci' fins a principis dels anys setanta sense que les dues noves instal·lacions s'arribessin a construir.

Retall de 'La Vanguardia Española' del 22 de novembre de 1940,
amb la noticia de la inauguració de la piscina de la Ronda.
Font: Hemeroteca La Vanguardia.

Ja tenim piscina !

El butlletí n. 2 del club informava el desembre de 1946 de la bona nova de l'aconseguiment d'una piscina llogada per als entrenaments del període hivernal, amb la foto de la piscina de la Ronda a la portada, com hem vist en una entrada anterior. El cas es que entre els anys 1946 i 1966 aquesta va ser la piscina coberta de referència per a les nedadores i els nedadors del Montjuïc.

Retall del setmanari 'Destino' del 25 de gener de 1941 donant
compta de la iniciativa de 'Baños Populares de Barcelona', 
amb la imatge de la piscina de la Ronda.
Font: Hemeroteca ARCA

El camí del contracte amb BPB no va ser mai fàcil. La societat matriu d'aquesta, la SGAB, ja tenia coll avall que la gestió de la Ronda seria deficitària, per el tipus de proposta que es feia i per els preus a que es van posar els serveis, però la realitat va superar les previsions que  se'n havien fet. Això va portar a un seguit d'estires i arronses, que afectaven al Montjuïc i al Catalunya - usufructuari de la piscina de Travessera de Gràcia - , per la pretensió raonable de BPB d'ajustar els preus de lloguer als costos reals de les instal·lacions. Sovint aquests problemes es resolien amb la intervenció personal d'en Joan Antoni Samaranch, que des de les diferents posicions polítiques que va anar ocupant dins del règim va tenir cura que aquests clubs poguessin seguir amb la seva tasca esportiva. Així, per exemple, el president Boronat va signar l'any 1956 un nou contracte de lloguer amb l'empresa propietària per un import de 4.500 pessetes mensuals que poc temps després de prendre possessió l'Esquiroz com a nou president, a finals del mateix any, es va haver de tornar a negociar. Encara l'any 1965 ambdós clubs van rebre de BPB una carta anunciant la suspensió del servei tot i que un cop més la mediació dels organismes esportius oficials resolgueren la situació.

Hi han passat tot un conjunt d'entrenadors, des dels amateurs dels començaments fins a la professionalització que s'estrena amb en Janos Gergely el gener de 1958 per a continuar, en marxar aquest a finals de 1959, amb el debut de l'Albert Medina que serà l'encarregat de fer la continuïtat entre la Ronda i la nova piscina de Folch i Torres, aquesta sí municipal i cedida en usdefruit al C.N. Montjuïc a finals de 1966.

El camí habitual d'accés a la piscina de la Ronda era el del cursetista que, un cop que finalitzava el curset arribant al grup dels que nedaven amb suficiència els 50 m., rebia una beca per a poder seguir els seus entrenaments a la mateixa piscina de Montjuïc primer i de cara a la tardor-hivern per a continuar-los a la piscina de la Ronda. A partir d'aquí es començava a entrenar normalment amb un segon entrenador o ajudant del primer entrenador, com ara han estat els Vidal, Vendrell, Carmona, Martinez Carrión o Fernández, fins al moment en que els seus progressos en els entrenaments el feien passar a dependre del primer entrenador del moment. Cal fer notar que algun d'aquests segons entrenadors també assoliren la posició de primer, com fou el cas d'en Josep Vendrell i més endavant d'en Vicenç Carmona. La 'producció' de nedadores i nedadors a la Ronda arribà a tres generacions d'esportistes del club i quasi a una quarta que ja es va formar més a Folch i Torres. 

En la primera generació ens trobem, per exemple, amb les nedadores Montse Ramos, Nuria Carmany o Mary Bernet, aquesta darrera es un cas excepcional en ser la primera nedadora del club el mateix any 1944 provinent del C.N. Catalunya i tenint en compte que els que es coneixia llavors com a 'secció femenina' no es posà en marxa fins al'any 1947, quan la Bernet ja està retirada. D'entre els nois podem recordar a en Font-Prats, Francesc Andreu, Teo Poch o Josep Cercós entre aquests pioners de la Ronda.

A la segona generació, ja més vinculada a l'època d'en Janos Gergely i de l'Albert Medina, hi trobem, entre d'altres, a noies com les Carme Ramos, M. Carme Medina, Maria Pantinat, Tina Boira o Nuria Llonch i a nois com els germans Medina, en Carles i l'Albert, Juan Antonio Molinero, Josep A. Abadias, Paco Bonet o Jaume Monzó. 

Janos Gergely a la Ronda. Albert Medina a la 'vella'
Font: Arxiu CNM i Arxiu JCE, respectivament. Fts. SI

La tercera correspon plenament a la continuïtat de l'Albert com a primer entrenador i ens trobem amb noies com ara les Rosa Segarra, Carme Nacher, Pilar Arquero o l'Elisabeth Castillo, mentre que dels nois podem recordar a l'Eduard Costa, Jordi Murio, Gabriel Navarro, Carles Sànchez o Paco Segura, d'entre tants que contribuïren als èxits d'aquesta etapa.

Encara hi hauria una quarta generació, molt a les acaballes de l'ús per el Montjuïc de la  Ronda i més centrats en la piscina de Folch i Torres, com són les Isabel Ortega, Lidia Flaqué, Merçé Pallares o els germans Hernàndez, M. Carme i Antoni, acompanyats per l'Antoni Comas, Jorge Luciano, els germans Nogueroles, en Marc Carrizo i tantes i tants d'altres.

Els resultats ja els hem anat veient i els seguirem veient en properes entrades. Sigui en actuacions com a equip o de manera individual el club anà consolidant la seva progressiva importància en el món de la natació catalana i espanyola, amb fites tan rellevants com les d'aconseguir desbancar al 'Natació Barcelona' del lloc de privilegi que havia anat ostentant en els Campionats de Catalunya des dels inicis d'aquestes competicions; primer ho varen fer en infantils els nois a Tàrrega l'any 1958, mes endavant en els absoluts les noies l'any 1961 i els nois el 1962. A més a nivell individual i des de inicis dels anys cinquantes les marques dels esportistes del club s'anaren acostant i, finalment, superant alguns rècords tant de Catalunya com d'Espanya i tant de categories com absoluts. El punt culminant d'aquesta etapa serà la medalla de plata d'en Jaume Monzó en els Campionats d'Europa de 1966 a Utrecht.

Epíleg

L'octubre de 1966 el club pren possessió de la 'nova' piscina municipal de la plaça Folch i Torres i abandona la de la Ronda. L'empresa BPB en mantindrà la gestió fins que a primers dels anys setanta aquesta passarà a ser realitzada per l'Escola Pia de Sant Antón, que la va utilitzar per a les seves activitats escolars. L'any 1987 la FCN, que està fent reformes a la piscina Sant Jordi, en pren la gestió que mantindrà fins que a primers dels anys norantes la traspassarà a un equip format per experts en gestió esportiva, que prèvia una ampliació i actualització de la gestió convertiran la instal·lació en el Sant Pau Sport Club que va gaudir d'una renovada vida al llarg d'una bona colla d'anys.

Finalment aquests darrers gestors donen per finalitzada la seva etapa i en traspassen la gestió als seus treballadors que constituïts en cooperativa l'any 2012 i amb el nom de Gimnàs Social Sant Pau emprenen aquesta nova via de retornar la instal·lació als seus orígens fundacionals de servei als barris que l'envolten, tot posant l'èmfasi en la tasca de recolzament i suport a l'acció social de l'ajuntament en aquelles ofertes a les quals no li ha estat possible d'arribar. Les dificultats de l'actual gestió en l'ordre econòmic i els seus problemes per evitar el successius desnonaments proposats han estat motiu d'informacions públiques prou continuades com perquè sigui necessari que en tornem a fer esment.

Si que cal, però, expressar el nostre suport a la gestió i a les institucions i entitats que tenen a les seves mans facilitar el desllorigador de la situació actual. Caldrà trobar la formulació adient que permeti als cooperativistes i treballadors del Sant Pau de poder fer la seva feina d'una manera menys traumàtica i angoixant del que ha estat en aquests darrers anys.

Foto del vestíbul de Sant Pau.
Font: Arxiu AGBAR. Ft. SI

Josep Castellví

(*) La societat BPB mereixerà una entrada específica on poder aprofundir, a més de en la piscina i banys de la Ronda de Sant Pau, en les altres dues instal·lacions que va construir: la de Travessera de Gràcia, usufructuada per el C.N. Catalunya, i la de la Sèquia Comtal al Clot

De verdad que no podemos hacer nada más ?...

28 d’abr. 2021

Portada del N. 2 del boletín del C.N. Montjuïc informando
del acuerdo para el usufructo de la piscina de la Ronda
Fuente: Archivo JCE

En realidad este espacio debería estar dedicado a recordar el paso del Montjuïc por la piscina de la Ronda de Sant Pau, que entre los años 1946 y 1966 fue la instalación que permitíó a los deportistas del club mantener un nivel suficiente de forma física gracias a su piscina de sólo 18 x 7 metros. Es lo que estábamos preparando...

La realidad, sin embargo, nos ha atropellado al conocer el anunciado desahucio para este próximo viernes día 30 de abril de los actuales gestores, la sociedad cooperativa que desde el año 2012 se ha hecho cargo de mantener las instalaciones y sus actividades, aunque acentuando en estos últimos años las características de tarea social y supletoria de funciones que corresponderían a la administración, que no siempre llega a todas las urgencias.

Así en estos tiempos de pandemia la población más desfavorecida de los alrededores de la piscina han podido encontrar en los gestores y animadores del 'Gimnàs Social Sant Pau' desde una ducha reconfortante hasta la práctica de alguna de las actividades físicas que en él se desarrollan. Además las extremas condiciones impuestas por la situación a las personas sin hogar o/y sin trabajo que acoge el centro les ha llevado a complementar sus prestaciones con la entrega de ropa limpia y comida. Siempre al margen de sus posibilidades económicas han sido acogidos por los cooperativistas y trabajadores de la entidad con el máximo de apoyo y afecto. Esta actitud de servicio social complementaria o sustitutoria ha comportado déficits económicos en la gestión, a los que hay que sumar el hecho de que la propiedad venga insistiendo desde hace varios años en la necesidad que los actuales inquilinos sean desalojados de este equipamiento.

Hasta ahora, mal que bien, se han podido ir parando todas las embestidas, pero parece que ésta del viernes próximo puede ser la definitiva si entre todos no hacemos algo más que entonar las consabidas lamentaciones. La actitud de 'quiero y no puedo' del ayuntamiento de Barcelona ha sido manifiestamente mejorable. Seguro que las necesidades a que deben hacer frente son muchas y todas con un alto grado de urgencia, pero hay que recordar que ya en el Pleno del 25 de mayo del año 2018, a propuesta de la CUP, se produjo un acuerdo para la compra del edificio a sus actuales propietarios a fin de mantener la piscina y el gimnasio y poder seguir desarrollando sus actividades y prestaciones. Este acuerdo quedaba condicionado a unas disponibilidades presupuestarias que nunca existieron en realidad. En la campaña de las elecciones municipales de 2019 prácticamente todos los grupos políticos se comprometieron, una vez más, con los actuales gestores a la compra o, en última instancia, a la expropiación del edificio que ocupa el 'Gimnàs Social Sant Pau'... pasados ​​casi dos años de las últimas promesas la realidad presenta la cara del desahucio anunciado, si no hay acciones que lo puedan paralizar.

Desde este nuestro pequeño rincón de las redes animamos a todas las personas que puedan colaborar en detener este injusto desahucio del día 30 de abril a sumarse a las iniciativas que los gestores del 'Gimnàs Social Sant Pau' están efectuando. Sería bueno conseguir que la piscina cubierta en funcionamiento más antigua de Cataluña no desaparezca para siempre, como hemos visto pasar en tantos y tantos otros casos con instalaciones similares...

Memòries del Montjuïc

De veritat que no hi podem fer res més ?...

Portada del N. 2 del butlletí del C.N. Montjuïc informant
de l'acord per l'usdefruït de la piscina de la Ronda
Font: Arxiu JCE

En realitat aquest espai hauria d'estar dedicat a recordar el pas del Montjuïc per la piscina de la Ronda de Sant Pau, que entre els anys 1946 i el 1966 va ser la instal·lació que permetia als esportistes del club de mantenir un nivell suficient de forma física gràcies a la seva piscina de només 18 x 7 metres. Es el que estàvem preparant...

La realitat, però, se'ns ha tirat al damunt amb l'anunciat desnonament per aquest proper divendres dia 30 d'abril dels actuals gestors, la societat cooperativa que des de l'any 2012 se'n ha fet càrrec de mantenir les seves activitats tot i accentuant en aquests darrers anys les característiques de tasca social i supletòria de funcions que correspondrien a l'administració, que no sempre arriba a totes les urgències.

Així en aquests temps de pandèmia la població més desfavorida dels encontorns de la piscina han pogut trobar en els gestors i animadors del Gimnàs Social Sant Pau des d'una dutxa reconfortant fins a la pràctica d'alguna de les activitats físiques que s'hi desenvolupen. A més les extremes condicions imposades per la situació a les persones sense llar o/i sense feina que acull el centre els ha portat a complementar les seves prestacions amb el lliurament de roba neta i menjar. Sempre, al marge de les seves  possibilitats econòmiques, han estat acollits per els cooperativistes i treballadors de l'entitat amb el màxim de recolzament i afecte. Aquesta actitud de servei social complementària o substitutòria ha portat a dèficits econòmics en la gestió, als quals cal sumar el fet que la propietat vingui insistint des de fa uns quants anys en la necessitat que els actual llogaters siguin desallotjats d'aquest equipament.

Fins ara, mal que bé, s'han pogut anar parant totes les embranzides, però sembla que aquesta del divendres vinent pot ser la definitiva si entre tots i tot-hom no hi fem alguna cosa més que lamentar-nos'en. L'actitud de 'vol i dol' de l'ajuntament de Barcelona ha estat manifestament millorable. Segur que les necessitats a que han de fer front són moltes i totes amb un elevat grau d'urgència, però cal recordar que ja en el Ple de 25 de maig de 2018, a proposta de la CUP, es va produir un acord per a la compra de l'edifici als seus actuals propietaris per tal de mantenir la piscina i el gimnàs i poder seguir desenvolupant les seves activitats i prestacions. Aquest acord quedava condicionat a unes disponibilitats pressupostàries que mai van existir en realitat. A la campanya de les eleccions municipals de 2019 pràcticament tots els grups polítics es van comprometre, una vegada més, amb els actuals gestors a la compra o, en última instància, a l'expropiació de l'edifici que ocupa el Gimnàs Social Sant Pau... passats quasi bé dos anys de les darreres promeses la realitat té la cara del desnonament anunciat, si no hi han accions que el puguin paralitzar.

Des de el nostra petit racó de les xarxes animem a totes les persones que puguin col·laborar en aturar aquest injust desnonament del dia 30 d'abril a sumar-se a les iniciatives que els gestors del Gimnàs Social Sant Pau estan tirant endavant. Seria bo aconseguir que la piscina coberta en funcionament més antiga de Catalunya no desaparegui per sempre, com hem vist passar en tants i tants d'altres casos amb instal·lacions similars...

Memòries del Montjuïc

Boletín. Los últimos olímpicos del Montjuïc

25 d’abr. 2021

En la sección del 'Boletín' que hoy publicamos podemos ver la portada y dos páginas del nº 391 de enero de 2001, donde conoceremos la información relativa a los últimos olímpicos del club, que lo fueron en natación en los JJ.OO. de Sidney 2000. Se trata de Natalia Cabrerizo y de Jordi Carrasco. En Natalia se da la circunstancia de ser hija de Victor Cabrerizo, un histórico nadador y atleta de los años sesenta y setenta de la entidad. El caso de Jordi Carrasco es el de un nadador nacido en Manresa y crecido el el desaparecido C.N. Manresa que ingresó en Montjuïc unos años antes de los juegos para entrenar a las órdenes de Jordi Murio. El comentario que complementa la portada corre a cargo del mismo Murio. Desgraciadamente para el club, Jordi termina su acertado escrito con una especie de autoprofecía que se ha cumplido, pero al revés...


Boletín del CNM nº 391 de enero de 2001.
Fuente: Archivo JCE. Ft. SI

Memòries del Montjuïc

Traducción:

Articulo de opinión - El espíriu olímpico

Por Jordi Murio Fisa

Ya son veinticuatro los olímpicos de nuestro Club. Natalia Cabrerizo y Jordi Carrasco, con su presencia en Sidney, han redondeado la cifra de dos docenas de olímpicos forjados con los colores blanquiverdes del Club Natació Montjuïc. Tenemos entendido que el Olimpismo es el máximo exponente del deporte y uno de los más imnportantes ​​dentro de la sociedad actual. Las audiencias de televisiones y todo lo que mueve - socialmente y políticamente - el deporte y la competición, nos dice que no nos podemos sustraer de este movimiento y que todo lo que se hace en este entorno, entrenamientos, competiciones de todo tipo, planificaciones, etc, etc..., se puede considerar como elementos básicos para intentar llegar a participar en unos Juegos Olímpicos. Lo que suele ocurrir es que no todo el mundo puede llegar, por varias razones y por las propias leyes del mundo del deporte. Pero, insistir y no abandonar en el intento, pienso, que es la obligación moral de todas las personas que configuran una sociedad, tan sólo tenemos que repasar el libro del 50 aniversario (páginas 48, 69, 88, 115, 136, 169, 208, 214, 215, 216 y 217) para ver que lo que hicieron estos señores debería tener una continuidad en el talante de la vida social y deportiva del Club. Todos ellos, y alguno más, han hecho posible que tengamos una amplia lista de olímpicos, un excelente currículo de resultados a nivel regional, estatal y intemacional y que tengamos una instalación polideportiva propia que ha sido y debería continuar siendo la sana envidia de otros clubs.

En el transcurso de los 56 años de nuestro Club hemos pasado por diversas vicisitudes, pero se ha contribuido eficientemente a conformar la historia del CNM a través del mundo de la competición como, paralelamente, tampoco hemos estado exentos de la vertiente de formación y educación deportiva, en cualquier edad y sexo. Actualmente, nuestra sociedad, nos lleva hacia una filosofía del deporte recreativo y de salud y con la tendencia de competición menos reglada. Este tipo de deporte y lo que conlleva su filosofía no es malo, sin embargo, pienso que en un club como el nuestro pueden convivir las dos tendencias. Mejor dicho, un club como el nuestro tiene la obligación de intentar desarrollar correctamente las dos facetas del deporte, eso si, con la fuerte voluntad de entendernos y de buscar el equilibrio justo para hacer funcional la pirámide estructural y organizativa y con la ayuda necesaria para que el alto rendimiento sea, en parte contemplado por los estamentos oficiales. Nuestros socios, si repasan los objetivos de nuestra fundación (p.20, libro 50 aniversario), deben tener la sensibilidad especial para que la función social y deportiva no salga de nuestros orígenes iniciales.

Si somos lo que somos, es gracias a nuestra historia y no deberían perderse ni olvidar nuestros orígenes. Como dice la canción del cantautor valenciano Raimon, "quien pierde los orígenes pierde la identidad". Actualmente están abiertos unos periodos llenos de incertidumbre, pero sin embargo no estaría mal que lo tengamos lleno de esperanzas y confiando, sin vacilaciones, en lo que hemos hecho siempre y sin amputar parte de nuestros orígenes. Quien no piensa así, pienso que no sabe dónde está. Enhorabuena para los 24 olímpicos, para las personas han colaborado para que el Club Natació Montjuïc os pueda tener en su  historia y esperamos encontar a otras para que no seaís los últimos.

Butlletí. Els últims olímpics del Montjuïc...

A la secció del 'Butlletí' d'avui hi trobem la portada i dues pàgines del n. 391 de gener de 2001, on coneixerem la informació dels darrers olímpics del club, que ho foren en natació als JJ.OO. de Sidney 2000. Es tracta de la Natalia Cabrerizo i d'en Jordi Carrasco. En la Natalia es dona la circumstancia de ser filla d'en Victor Cabrerizo, un històric nedador i atleta dels anys seixantes i setantes de l'entitat. El cas d'en Jordi Carrasco es el de un nedador nascut a Manresa i crescut el el desaparegut C.N. Manresa que ingressà al Montjuïc uns anys abans dels jocs per entrenar a les ordres d'en Jordi Murio, l'entrenador en aquells anys. El comentari que complementa la portada corre a càrrec del mateix Murio. Malauradament per el club, en Jordi acaba el seu encertat escrit amb una mena d'auto-profecia que s'ha acomplert, però a l'inrevés... 


Butlleti del CNM n. 391 de gener de 2001.
Font: Arxiu JCE. Ft. SI

Memòries del Montjuïc

Sprints. El 'Natació' y el Athlètic tiran de la cuerda...

22 d’abr. 2021

Final olímpica de lucha a la cuerda en Amberes 1920, el ganador es el equipo
de la policía de Gran Bretaña, en el fondo con pantalón oscuro.
Fuente: Página web de la TWA de Gran Bretaña


La lucha a la cuerda puede ser un entretenimiento sin más ni más. Tradicionalmente ha sido una actividad deportiva de carácter popular habitual en fiestas y celebraciones. No es tan conocido, sin embargo, que en otro tiempo fue considerada una modalidad oficial del atletismo en los primeros años del siglo XX, a la vez que hasta en cinco ocasiones formó parte del programa olímpico, desde los JJ.OO de Paris del año 1900, hasta los de Amberes en 1920.

Hoy existe la "Tug of War International Federation", TWIF, como responsable mundial de la práctica competitiva de este deporte. La traducción mes literal sería la da 'Lucha de tira y afloja' (*).

Resultado de la lucha a la cuerda a los JJ.OO, de 1900 a 1920
Fuente: Elaboración propia a partir de la web de la TWIF

El caso es que en Cataluña en celebraciones como las de las Fiestas de la Merced ya en 1902 se anunciaba la competición de la lucha a la cuerda, dentro de las pruebas de atletismo organizadas por la 'Federación Gimnástica Española', con carácter internacional.

Unos años más tarde, en abril de 1908, el pionero y propagandista del deporte catalán, Josep Elias Juncosa, 'Corredisses', comentando un festival atlético en "La Veu de Catalunya" nos hace saber que:

"... Después se efectuó la lucha a la cuerda que veíamos por primera vez en un programa de atletismo, y que resultó bonita de verdad; 10 hombres por cada lado tirando con todas sus fuerzas, hacían un efecto verdaderamente hermoso..."

La playa del C.N. Barcelona, ​​en la escollera de levante, resultaba un escenario adecuado para el desarrollo de este tipo de pruebas, por lo que la prensa de la época, ya en el año 1918, deja constancia gráfica de su celebración dentro del conjunto de entrenamientos físicos programados por el entrenador del club, el señor Berglound.

En un momento determinado de marzo de 1920 la sección de deportes del "Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria", CADCI, tan activa en aquellos años, convoca a los clubes deportivos de la provincia de Barcelona para el primer Campeonato Provincial de lucha a la cuerda, que se celebrará a lo largo del mes de marzo con el reglamento que se les remite a las respectivas entidades.

Recorte de "La Veu de Catalunya" del 23 de febrero de 1920 
haciendo público el reglamento por el que se regirá el primer 
Campeonato Provincial de lucha a la cuerda.
Fuente: Hemeroteca ARCA

Estuvieron presentes sólo tres entidades: el mismo CADCI, el "Ateneu Enciclopèdic i Popular", AEP, y el C.N. Barcelona, ​​que resultó ganador con el equipo formado, entre otros, por: Lasplazas, Tusell, Casas, Noël, Ll. Gibert, Menéndez y Barba. En segundo lugar quedó el CADCI y la última posición fue para la AEP

El equipo de lucha a la cuerda del 'Natación' Barcelona en plena acción.
En primer término Lluis Gibert, olímpico en waterpolo en Amberes 1920 (**).
Fuente: Todocolección

En los años posteriores, desde el 1921 al 1923, el mismo CADCI se encarga de organizar el Campeonato de Cataluña de la especialidad contando con la aprobación de la Federación Catalana de Atletismo, que lo incluye en su calendario oficial. En el de 1921 el 'Natació' Barcelona es coorganizador. En su reglamento indica que los equipos serán considerados de peso ligero hasta los 500 kilos y de peso libre los que sobrepasen esta cantidad. Los equipos son formados por ocho personas y pueden tener dos suplentes cada uno. El campeonato se programa para el día 9 de abril en la playa del 'Natació'.

En 1922 se disputa la segunda edición del Campeonato de Cataluña con los equipos del CADCI, 'Natació', Europa, España y la AEP. En el peso fuerte o libre el Barcelona consigue la segunda posición, detrás del Europa que resultó ganador. Este año la competición dejó la playa y pasó a hacerse en el "Estadi Català", realización del arquitecto y deportista del C.N. Barcelona Jaume Mestres, inaugurado en 1921 en el lugar que ocupaba la cantera de "La Foixarda" en la montaña de Montjuïc.

En el III Campeonato de Cataluña de 1923 la participación es un poco más diversificada. La jornada final tiene lugar este año en el campo de fútbol de la calle Industria, perteneciente al F.C. Barcelona. A la no participación del C.N. Barcelona debemos contraponer que el C.N. Athlètic se estrena en este tipo de prueba, quedando en segundo lugar detrás del equipo del CADCI que, como hemos visto, disponía de mas experiencia. En tercer lugar se clasificó el Ateneo Badalonès.

Recorte de "El Mundo Deportivo" del 20 de abril de 1923
con los resultados del III Campeonato de Cataluña.
Fuente: Hemeroteca "Mundo Deportivo"

Es de suponer que, en un momento u otro, los equipos de lucha a la cuerda del Athlètic y del Barcelona habrían medido sus fuerzas respectivas y que este encuentro podría haber tenido lugar en la playa de la Barceloneta... pero en este momento no tenemos constancia de este hecho.

Las competiciones de "Tug of War" se siguen celebrando en todo el mundo, con especial incidencia en el continente asiático. La "Tug of War International Federation", TWIF, se hace cargo en su vertiente competitivo.

JCE

(*) La lucha a la cuerda recibe diversos nombres según las zonas del pais en que se disputa: juego de la cuerda, juego de la soga, tira y afloja, batalla de fuerza, sogatira o cinchada. 

(**) Lluis Gibert Riera será el portero del equipo de waterpolo del C.N. Barcelona que conformando la selección española inaugurará la participación olímpica de la FENA, ahora RFEN, en los JJ.OO de Amberes de 1920. Del equipo de la lucha a la cuerda le acompaña ademá Alfons Tusell y de no haber fallecido en accidente de moto el 16 de mayo de ese mismo 1920 habria estado en Amberes a su vez Joan Barba, el cenebista  'sportmen' estrella del F.C. Barcelona, waterpolista y gran aficionado a las carreras de motociclismo. En el debut del waterpolo español en los JJ.OO. acompañó también a Lluís su hermano Francesc de S. Gibert Riera, el promotor de la Piscina Municipal de Montjuïc.

Sprints. El 'Natació' i l'Athlètic tiren de la corda...

19 d’abr. 2021

Final olímpica de lluita a la corda a Anvers, 1920, el guanyador es l'equip 
de la policia de la Gran Bretanya, al fons amb pantaló obscur.
Fons: Pàgina web de la TWA de la Gran Bretanya


La lluita a la corda a hores d'ara pot ser un entreteniment sense més ni mes. Tradicionalment ha estat una activitat esportiva de caire popular habitual en festes i celebracions. No es tan conegut, però, que en el seu temps va ser considerada una modalitat oficial de l'atletisme als primers anys del segle XX, a la vegada que en cinc ocasions va formar part del programa olímpic, des del JJ.OO de Paris l'any 1900 fins als d'Anvers el 1920. 

Avui existeix la "Tug of War International Federation", TWIF, com a responsable mundial de la pràctica competitiva d'aquest esport. La traducció mes literal seria la de 'Lluita d'Estira i Arronsa'.

 

Resultat de la lluita a la corda als JJ.OO, de 1900 a 1920
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de la TWIF

El cas es que a Catalunya en les celebracions com les de les Festes de la Mercé ja l'any 1902 s'anunciava la competició de la lluita a la corda, dins de les proves d'atletisme organitzades per la "Federación Gimnástica Española", amb caràcter internacional.

Uns anys mes tard, el mes d'abril de l'any 1908,  el pioner i propagandista de l'esport català, en Josep Elias Juncosa, 'Corredisses', comentant a 'La Veu de Catalunya' unes proves d'atletisme, ens fa saber que:

"... Després es feu la lluita a la corda que per primer cop veyem en un programa d'atletisme, que resultà bonica de veres; 10 homes per cada banda tirant ab totes les seves forces, feyen un efecte hermós de veres..."

La platja del C.N. Barcelona, a l'escullera de llevant, resultava un escenari adient per a la celebració d'aquest tipus de proves, de manera que la premsa de l'època, ja a l'any 1918, en deixa constància gràfica de la seva celebració dins del conjunt d'entrenaments físics programats per l'entrenador del club, el senyor Berglound.

En un moment determinat de març de l'any 1920 la secció d'esports del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, CADCI, tant activa en aquells anys, convoca als clubs esportius de la província de Barcelona per al primer campionat provincial de lluita a la corda, que es celebrarà al llarg del mes de març amb el reglament que els es enviat a les respectives entitats.

Retall de 'La Veu de Catalunya' del 23 de febrer de 1920 fent públic el reglament 
per el qual es regirà el primer Campionat Provincial de lluita a la corda. 
Font: Hemeroteca ARCA

Hi foren presents només tres entitats: el mateix CADCI, l' Ateneu Enciclopèdic i Popular, AEP,  i el C.N. Barcelona, que en resultà guanyador amb l'equip format per: Lasplazas, Tusell, Casas, Noël, Ll. Gibert, Menéndez i Barba. En segons lloc queda el CADCI i la darrera posició fou per l'AEP

L'equip de lluita a la corda del 'Natació' Barcelona en plena acció.
En primer terme en Lluis Gibert, olímpic en waterpolo a Anvers 1920 (*)
Font: Todocolección. Ft. SI

Als anys posteriors, des del 1921 al 1923, el mateix CADCI s'encarrega d'organitzar el Campionat de Catalunya de l'especialitat comptant amb l'aprovació de la Federació Catalana d'Atletisme que l'inclou en el seu calendari oficial. En el de l'any 1921 el 'Natació Barcelona n'es co-organitzador. En el seu reglament s'indica que els equips seran considerats de pes lleuger fins al 500 quilos i de pes lliure els que sobrepassin aquesta quantitat. Els equips són formats per vuit persones i poden tenir dos suplents cadascun. El campionat es programa per el dia 9 d'abril a la platja del 'Natació'.

L'any 1922 es disputa la segona edició del Campionat de Catalunya amb els equips del CADCI, el 'Natació', l'Europa, l'Espanya i l'AEP. En el pes fort o lliure el Barcelona feu la segona posició, darrera de l'Europa que en resultà guanyador. Aquest any la competició deixà la platja i passà a fer-se a l'Estadi Català, realització de l'arquitecte i esportista del C.N. Barcelona Jaume Mestres, inaugurat el 1921 al lloc que ocupava la pedrera de La Foixarda.

En el III Campionat de Catalunya de l'any 1923 la participació es una mica mes diversificada. La jornada final té lloc aquest any al camp de futbol del carrer de l'Industria, pertanyent al F.C. Barcelona. A la desaparició del C.N. Barcelona cal contraposar-hi que el C.N. Athlètic s'estrena en aquest tipus de prova, quedant en segon lloc darrera de l'equip del CADCI que, com hem vist, disposava de mes experiència. En tercer lloc es classificà l'Ateneu Badalonès.

Retall de "El Mundo Deportivo" del 20 d'abril de 1923 
amb els resultats del Campionat de Catalunya. 
Font: Hemeroteca "Mundo Deportivo"

Es de suposar que en algun moment o altre els equips de lluita a la corda de l'Athlètic i del Barcelona haurien mesurat les seves forces respectives i que aquest encontre podria haver tingut lloc a la platja de la Barceloneta... però a hores d'ara no tenim constància d'aquest fet.

Les competicions de "Tug of War" es segueixen celebrant arreu del mon, amb especial incidència al continent asiàtic. La "Tug of War International Federation", TWIF, en te cura en el seu vessant competitu

JCE

(*) En Lluis Gibert Riera serà el porter de l'equip de waterpolo del C.N. Barcelona que conformant la selecció espanyola inaugurarà la participació olímpica de la FENA, ara RFEN, als JJ.OO d'Anvers de l'any 1920. De l'equip de la lluita a la corda l'acompanyà a més l'Alfons Tusell i, de no haver mort en accident de moto el 16 de maig d'aquest mateix 1920, hagués estat a Anvers al seu torn en Joan Barba, el cenebista 'sportman' estrella del F.C. Barcelona, waterpolista i gran afeccionat a les carreres de motociclisme. El germà d'en Lluís, en  Francesc de S. Gibert Riera, promotor de la Piscina Municipal de Montjuïc, també formarà part d'aquest equip.

Y llegó el Atletismo !... (yII)

16 d’abr. 2021

A lo largo de los años 1973 y 1974 la sección sigue su marcha regular con buenas clasificaciones en algún caso individual y con notables participaciones colectivas en la temporada de cross catalana y en la tradicional prueba de la Jean Bouin.

El equipo masculino de atletismo en Beziers en 1974. S. Mañé, Herrero (árbitro), 
Trillo, Farrús, Cárcela, Amell, Cabrerizo, Grande, Rodón, Pérez, Royo, Diaz, 
Morón (E). Debajo ___, ___, Magdaleno, Richard, ___, Durán, 
Almenara, Torrens y Polo; tumbado Mañé. 
Fuente: Archivo JCE. Fondo Joaquim Trillo. Ft. SI

Discurre el año 1975 y el equipo crece notablemente tanto a nivel de atletas como de personal técnico y directivo, el liderazgo empieza a repartirse así como las diferentes iniciativas de gestión; fruto de esta diversidad Francisco Morón decide dejar el club y fundar el Club Atlético Tibidabo, fraccionando de manera leve la sección, pues aunque desgraciadamente se perdió algún valioso atleta, el grueso del equipo y del cuadro técnico se mantuvo intacto.

Recorte de El Mundo Deportivo del 10 de agosto de 1975 con las
declaraciones de Ricard Llorens sobre la marcha de F. Morón
Fuente: Hemeroteca Mundo Deportivo

El equipo continuaba creciendo, hasta el punto de convertirse en el club de moda al que muchos atletas querían acudir. Una notable incorporación fue la del entrenador de la especialidad de marcha Eduard Amorós, que permitió formar un excelente grupo de marcha atlética con, entre otros, los hermanos Eduard (jr.) y Antoni Amorós, Miquel Laguna, Guillem Losheim, Enric Venancio o Barroso que nos facilitó competir en las pruebas de 50 Km, a las que hasta entonces no se había tenido acceso. Así, en el año 1977 en el Campeonato de España y en la distancia de los 50 Km los hermanos Eduardo y Antonio Amorós y Losheim se clasificaron entre los diez primeros.

En la temporada 1976/77 se inauguran las pistas de atletismo en la Zona Deportiva del Montjuïc, que además contaban con un circuito de cross dentro de las instalaciones, único en aquel tiempo para un club en el interior de una gran ciudad. El hecho de disponer de pistas propias genera un efecto llamada que hace aumentar y mejorar el plantel de atletas. Además se debe añadir la llegada de un importante patrocinador que permite mejorar las ayudas para la compra del material propio de cada especialidad.

Salida del Cross Social de puesta en marcha de las instalaciones
atléticas en la nueva Zona Deportiva del C.N. Montjuïc.
Fuente: Archivo JCE. Fondo Joaquim Trillo. Ft. SI

Es en el año 1978 cuando gracias al empuje y la buena marcha que la sección transmite a los gestores deportivos, junto con las buenas gestiones realizadas por los dirigentes de la misma, que se concede al club la organización del 'Primer Cross de la Generalitat', que tendrá lugar coincidiendo con el Cross del CN Montjuïc y que durante los siguientes años se mantiene dentro del calendario oficial de la Federación Catalana de Atletismo. Hay que mencionar el gran éxito organizativo que tuvo este evento. En la segunda edición de 1980 Jordi Garcia y Eloisa Martinez consiguieron el primer lugar en la categoría juvenil. El hecho de que toda la prueba se pudiera realizar dentro de las instalaciones del club potenció el gran proyecto deportivo que ofrecía la Zona Deportiva del club.

Ese mismo año el equipo de marcha alcanza un resultado importante al clasificarse en segundo lugar en las '12 Horas de Marcha' organizadas por el C.A. Cornellà, justo detrás del equipo del 'Natación' Barcelona.

Se siguen incorporando nuevos atletas y técnicos en la sección, como es el caso de los procedentes de la  desaparecida Juventud Atlética de Barcelona, la JAB, cuando un nutrido grupo de atletas se incorpora al club, potenciando aún más los efectivos del momento, a la vez que se incorpora al equipo técnico el valioso entrenador Daniel Granado. Lo mismo ocurre con el Grupo Deportivo SEAT, que en este caso servirá para reforzar la escuela de atletismo con la incorporación de Hernández al cuerpo técnico de la sección.

Recorte de El Mundo Deportivo del 5 de octubre del 1979
Fuente: Hemeroteca Mundo Deportivo

Aparecen las y los primeros atletas de categoría nacional e internacional salidos de la base del club, hay que destacar a Jordi Garcia y Javier García Chico, desgraciadamente el altísimo nivel de estos atletas provocó su marcha del club por diferentes causas, entre ellas la de no poder soportar el gasto económico que representaba su continuidad. Posteriormente el primero fue Campeón del Mundo Junior de cross en 1980 y el segundo tercer clasificado en salto de pértiga en los JJ.OO. de Barcelona 92. Entre las chicas debemos señalar la carrera ascendente de atletas como Yolanda Dolz o Eloisa Martinez.

En la temporada de cross del año 1979 el equipo se desplaza a Perpiñán logrando los tres primeros lugares en la categoría de juniors masculinos, mediante Jordi Garcia, Manel Salvador y Antoni Ochoa, respectivamente. En la misma prueba en la categoría absoluta femenina consiguen los puestos del segundo al cuarto las atletas blanquiverdes Sonia Ribas, Yolanda Dolz y Eloisa Martinez. Ese mismo año el cadete Alex Codina accede al subcampeonato de España de los 300 m vallas en su categoría.

También en 1978 Yolanda Dolz en el Campeonato de Cataluña juvenil alcanzó el primer lugar en 400 m lisos y el subcampeonato en los 300 m vallas. Ya en el año 1980 la misma atleta se clasificó en primer lugar en el Campeonato de España junior en 400 y 100 m vallas. Su compañera de equipo, Carme Sans, quedó campeona de Cataluña en los 4x400 m a la vez que fue finalista en el Campionato de España en la prueba de los 100 m lisos.

Yolanda Dolz, Carme Sans y Eloisa Martinez entre las
destacadas atletas femeninas del club
Fuente: Archivo del CNM. Ft. SI

Por otra parte, la figura de Jordi Garcia, el 'Cholo', fue adquiriendo importancia a lo largo de estos años finales de los 70's, sobre todo desde que quedó en octava posición en el Cross de las Naciones de 1977 y fue creciendo en el panorama nacional e internacional. El momento culminante le llegaría al lograr el Campeonato del Mundo junior de cross el día 9 de marzo de 1980 en la ciudad de Paris. En aquella ocasión, sin embargo, 'Cholo' Garcia ya no pertenecía al Montjuïc, sino que había fichado pocos meses antes por el F.C. Barcelona. Su entrenador era Enric Félez y ambos tuvieron algunas divergencias con miembros de la junta directiva de la sección de atletismo que provocaron su marcha. Poco menos de dos años después Jordi Garcia volvería al club que lo vió nacer como atleta, siempre acompañado de su entrenador habitual (*).

Página de El Mundo Deportivo del día 12 de marzo del 1980.
Fuente: Hemeroteca Mundo Deportivo

En parte como consecuencia de estos hechos en la temporada 1981, una vez más, se producen algunas desavenencias de gestión que enfrían las relaciones, ahora entre la directiva del club y la de la sección; la falta de entendimiento provocó la ruptura total y esta vez sí que la marcha de atletas y técnicos fue bastante importante. Al frente de la escisión se encuentra Ricard Llorens, hasta entonces presidente de la sección, que con un nutrido grupo de atletas toman la decisión de formar un nuevo club.

La gestión de reorganizar la sección de atletismo le es encomendada por la directiva a Joan Daranas, pero ya hablaremos de ello en una próxima entrada de este blog.

Joaquín Trillo

(*) Las vicisitudes que concurrieron en el ascenso y la salida del club del 'Cholo' García merecerán una nueva entrada en este blog

Ja tenim Atletisme !... (iII)

14 d’abr. 2021

Al llarg dels anys 1973 i 1974 la secció segueix la seva marxa regular amb bones classificacions en algun cas individual i amb notables participacions col·lectives a la temporada de cros catalana i a la tradicional prova de la Jean Bouin.

L'equip masculí d'atletisme a Beziers l'any 1974. S. Mañé, Herrero (àrbitre), Trillo, 
Farrús, Carcela, Amell, Cabrerizo, Grande, Rodón, Pérez, Royo, Diaz, Morón (E). 
A sota___, ___, Magdaleno, Richard, ___, Durán, Almenara, Torrens i Polo; 
estirat Mañé. Font: Arxiu JCE. Fons Joaquim Trillo. Ft. SI

Corre l'any 1975 i l'equip creix notablement tant a nivell d'atletes com de personal tècnic i directiu, el lideratge comença a repartir-se així com les diferents iniciatives de gestió; fruït d'aquesta diversitat en Francesc Morón decideix deixar el club i fundar el Club Atlètic Tibidabo, fraccionant de manera lleu la secció, tot i això malauradament es va perdre algun valuós atleta, però el gros de l'equip i del quadre tècnic es mantingué intacta.

Retall de "El Mundo Deportivo" del 10 d'agost de 1975 amb les
declaracions d'en Ricard Llorens sobre la marxa d'en F. Morón
Font: Hemeroteca "Mundo Deportivo"

L'equip continuava creixent, fins al punt de convertir-se en el club de moda, al qual molts atletes hi volien acudir. Una notable incorporació fou la de l'entrenador de l'especialitat de marxa Eduard Amorós, que permet formar un excel·lent grup de marxa atlètica amb, entre d'altres, els germans Eduard (jr.) i Antoni Amorós, Miquel Laguna, Guillem Loshe, Enric Venancio o Barroso que ens va facilitar competir a les proves de 50 Km, a les que  fins aleshores no s'hi havia tingut accés. Així, a l'any 1977 en el Campionat d'Espanya i en la distància del 50 Km els germans Eduard i Antoni Amorós i en Loshe es van classificar entre els deu primers. 

A la temporada 1976 /77 s'estrenen les pistes d'atletisme a la Zona Esportiva, que a mes comptaven amb un circuït de cros dins de les instal·lacions, únic en aquell temps per un club a l'interior d'una gran ciutat. El fet de disposar de pistes pròpies genera un efecte crida que fa augmentar i millorar el planter d'atletes. Cal a mes afegir-hi l'arribada d'un important patrocinador que permet millorar les ajudes per a la compra del material propi de cada especialitat.

Sortida del Cros Social de posada en marxa de les instal·lacions 
atlètiques a la nova Zona Esportiva del C.N. Montjuïc.
Font: Arxiu JCE. Fons Joaquim Trillo. Ft. SI

Es a l'any 1978 quan gràcies a l'empenta i la bona marxa que la secció transmet als gestors esportius, junt amb les bones gestions realitzades per els seus dirigents, que es concedeix al club l'organització del 'Primer Cros de la Generalitat', que es farà coincidint amb el Cros del C.N. Montjuïc i que per els següents anys es manté dins del calendari oficial de la Federació Catalana d'Atletisme. Cal esmentar el gran èxit organitzatiu que tingué aquest esdeveniment. A la segona edició de l'any 1980 en Jordi Garcia i la Eloisa Martinez aconseguiren el primer lloc en la categoria juvenil. El fet de que tot el cros es pogués realitzar dins de les instal·lacions del club va potenciar el gran projecte esportiu que oferia la Zona Esportiva del club. 

Aquest mateix any l'equip de marxa assoleix un resultat important en classificar-se en segon lloc a les '12 Hores de Marxa' organitzades per el C.A. Cornellà, just darrera de l'equip del 'Natació' Barcelona.

Es segueixen incorporant nou atletes i tècnics a la secció, com es el cas de la desapareguda Joventut Atlètica de Barcxelona, la JAB, quan un nodrit grup d'atletes s'incorpora al club, potenciant encara més els efectius del moment, a la vegada que s'incorpora a l'equip tècnic el valuós entrenador Daniel Granado. El mateix passa amb el Grup Esportiu SEAT, que en aquest cas servirà per reforçar l'escola d'atletisme amb la incorporació d'en Hernández al cos tècnic de la secció.

Retall de "El Mundo Deportivo" del 5 d'octubre de 1979
Font: Hemeroteca "Mundo Deportivo"

Apareixen les i els primers atletes de categoria nacional i internacional sortits de la base del club, cal destacar d'entre els nois a en Jordi Garcia i Javier Garcia Chico, malauradament l'altíssim nivell d'aquests atletes provocà la seva marxa del club per diferents causes, entre elles la de no poder suportar la despesa econòmica que representava la seva continuïtat. Posteriorment el primer fou Campió del Món Junior de cros l'any 1980 i el segon tercer classificat en salt de perxa als JJ.OO. de Barcelona 92. Entre les noies hem de senyalar la carrera ascendent d'atletes com ara la Yolanda Dolz o la Eloisa Martinez.

Així, a la temporada de cros de 1979 l'equip es desplaça a Perpinyà assolint els tres primers llocs a la categoria de juniors masculins, mitjançant Jordi Garcia, Manuel Salvador i Antoni Ochoa, respectivament. A la mateixa prova en la categoria absoluta femenina aconsegueixen els llocs del segon al quart les atletes blanc-i-verdes Sonia Ribas, Yolanda Dolz i Eloisa Martinez. Aquest mateix any el cadet Alex Codina accedeix al subcampionat d'Espanya dels 300 m tanques en la seva categoria

També l'any 1978 Yolanda Dolz en el Campionat de Catalunya juvenil assolí el primer lloc en 400 m llisos i el subcampionat en els 300 m tanques. Ja a l'any 1980 la mateixa atleta es classificà en primer llocs en el Campionat d'Espanya junior en 400 i 100 m. tanques. La seva companya d'equip, Carme Sans, quedà campiona de Catalunya en els 4x400 m. a la vegada que fou finalista en el Campionato d'Espanya en la prova dels 100 m. llisos.

Yolanda Dolz, Carme Sans i Eloisa Martinez entre les 
destacades atletes femenines del club
Font: Arxiu del CNM. Ft. SI

A tot això la figura d'en Jordi Garcia, el 'Cholo', es va anar engrandint al llarg d'aquest anys finals dels 70's, des de que va quedar en vuitena posició en el Cros de les Nacions de l'any 1977 i va anar creixent en el panorama nacional i internacional. El moment culminant li arribaria en assolir el Campionat del Món júnior de cros el dia 9 de març de 1980 a la ciutat de Paris. En aquella ocasió, però, el 'Cholo' ja no pertanyia al Montjuïc, sinó que havia fitxat pocs mesos abans per el F.C. Barcelona. El seu entrenador era l'Enric Félez i tots dos van tenir unes divergències amb alguns membres de la junta directiva de la secció d'atletisme que provocaren la seva marxa. Poc menys de dos anys desprès en Jordi Garcia tornaria al club que el va veure néixer com a atleta, acompanyat del seu entrenador habitual (*).

Pàgina de "El Mundo Deportivo" del dia 12 de març de 1980.
Font: Hemeroteca "Mundo Deportivo"

En part com a conseqüència d'aquests fets a la temporada 1981, un cop més, es produeixen algunes desavinences de gestió que refreden les relacions ara entre la directiva del club i la secció; la falta d'entesa provocà la ruptura total i aquest cop sí que la marxa d'atletes i tècnics fou força importat. Al capdavant de l'escissió hi haurà en Ricard Llorens, fins aleshores president de la secció, que amb un nodrit grup d'atletes prenen la decisió de formar un nou club.

La gestió de reorganitzar la secció d'atletisme li es encomanada per la directiva a en Joan Daranas, però d'això ja en parlarem en una propera entrada d'aquest bloc.

Joaquim Trillo

(*) Les vicissituds que concorregueren en l'ascens i la sortida del club d'en 'Cholo' Garcia mereixeran una nova entrada en aquest bloc

Identidades. Juan Antonio Sierra Puerto

12 d’abr. 2021


Nos encaminamos hacia Esplugues para entrevistarnos con Juan Antonio Sierra Puerto, el 'Sierra', como él es más conocido en el mundo de la natación y el waterpolo. En el momento de la entrevista era camino de los noventa y cuatro años que llevaba con una cierta mezcla de sentimientos entre la lamentación por un declive físico del todo inevitable y la fortaleza de un espíritu y un cerebro prácticamente intacto y con plena vitalidad. Prueba de esta vitalidad es que la conversación se prolongó por espacio de mas de dos horas y media y cuando la dimos por terminada nos quedamos con la sensación de que debería haber próximos encuentros para seguir disfrutando de su memoria y sus conocimientos

Nací el 22 de julio de 1925 en la Barceloneta, en la calle Alcanar donde mis abuelos tenían una panaderia... mejor dicho una expendedora de pan, que ellos no lo hacían. Mí padre trabajaba en "La Maquinista Terrestre y Marítima" y era socio del Club Natación Athletic, con la th inglesa como entonces se escribía, y cuando nací enseguida me llevó al club. Cuando cumplí los seis años me hizo formalmente socio... por lo que hoy soy el socio número uno del que ahora es el Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Cuando la guerra fuimos a vivir al Verdum, huyendo de las bombas que caían en la Barceloneta, pero terminada esta volvimos y mi padre seguía trabajando en la "Maquinista", mientras que mi madre era entonces, como siempre, carnicera de la Boquería... desde pequeño yo era un niño que jugaba y se revolcaba por la arena de la playa como una lagartija... aprendí a nadar porque algunos amigos que eran mas grandes un día me tiraron al agua... y espabila que tienes que nadar o te ahogarás... y salí nadando, claro. Cuando hice catorce años estábamos hablando en la playa del club con gente de la época que me dijeron: "oye, chico... tenemos que hacer la travesía del puerto"... yo nadaba braza porque mi padre era bracista - había sido subcampeón de España y campeón de Cataluña en el año treinta - y como que había una cierta euforia acepté hacer la travesía, pero diciendo: "bueno, probamos... pero yo nadando braza, eh!"... "es igual, tú te tiras, hombre ... ". De modo que aquella fue mi primera actividad como nadador, completé la carrera y me dieron un premio como nadador más joven de la travesía. Resultó, sin embargo, que en 2007 haciendo el "Llibre d'Or de la Travessia"... pues resulta que yo no salgo en la clasificación... hostia!, con un disgusto!... y menos mal que hay una foto con todos los que ganamos algún premio y yo estoy... en un rincón pero estoy. El año siguiente la volví a repetir y aún fui oficialmente el mas joven de la travesía y esta es toda mi corta historia como campeón de algo porque a parte de estas anécdotas lo cierto es que yo era muy malo nadando, de manera que cuando tenía dieciséis años me dijeron de jugar a waterpolo.... pues vamos a jugar a waterpolo!... con aquellas pelotas de cuero que pesaban un huevo y que no podías ni levantarlas...

Reproducción del pase de entrenamiento para la Piscina
Municipal de Montjuïc a favor de en J. A. Sierra en 1951
Fuente: Archivo JCE. Fondo Juan Antonio Sierra

Pero como dicen que 'cuando se cierra una puerta se abre una ventana' puede que hayan sido sus escasas aptitudes deportivas las que proporcionaron a la natación y el waterpolo catalán y español un excelente dirigente y un magnífico cronista e historiador del deporte, con alguna ayuda añadida como el regalo que en su momento le hizo un presidente de la Federación Catalana de Natación...

Y que pasa?, pues que cuando me doy cuenta de que no sirvo para la práctica competitiva del deporte y, en cambio, tengo una cierta tendencia y aptitud para escribir pensé que haría algo al respecto... entonces el Club Natación Atlético - que se debía decir en castellano - publicaba un boletín promovido por su presidente, Granada padre, y me puse... un día Bayarri y Borrego, que iban juntos a todas partes, hicieron un arbitraje que a mí no me gustó y escribí un artículo en el boletín que lo titulé 'Árbitros y arbitrariedades' y el Batallé - árbitro internacional, olímpico y una eminencia en el mundo del arbitraje - me dijo: "oye tú, Sierra... si quieres criticar a los árbitros hazte árbitro" y yo le digo: "pues de acuerdo, me hago árbitro" y lo fui desde ese momento.

Por aquellos tiempos también fui a parar a la catalana que me puso el Granada en representación del Atlético y donde hice lo que pude también en el tema literario. El presidente de la FCN era entonces Draper, Francesc Draper... que tenía mucha amistad con el Josep Vergés editor de la revista 'Destino' y del semanario 'Vida Deportiva', y como que enseguida me tomó afecto, porque yo sabía hacerme querer, me regaló una máquina fotográfica, me recomendó a Vergés y me dijo: "ahora ya te tienes que espabilar tu sólo..." y ya me tienes camino de los Campeonatos de Europa de el año 54 en Turín, en el coche del propio Draper junto a su chofer, mas Manguillot y Batallé. Esta fue mi primer trabajo serio como cronista de natación, no ?... y en la misma revista del Vergés seguí escribiendo unos cuantos años hasta que se terminó su publicación...

En 'Vida Deportiva' antes de mí habían escrito algo Mestres y bastante más Joaquim Morera, que ese sí que sabía escribir muy bien... considero que es mi maestro que también escribía en 'La Vanguardia'. Una vez se acaba 'Vida Deportiva' en el año 1965, Juan José Castillo... el del "entró, entró!..." que era el director del 'Tele-Expres' me dijo si quería colaborar y estuve tres años escribiendo, allí, aunque con menos intensidad.

Ese mismo año, junto con Morera, Ugarte y Piernavieja, fundamos la revista 'Crol' de la federación española... es decir que una vez terminado el trabajo en 'Vida Deportiva' y alguna otra colaboración me dediqué a la revista de la federación que me daba mucho trabajo al ser mensual. Acepté hacer de secretario de redacción de la revista... me cuidaba de poner en limpio y de corregir lo que me llegaba de los demás, pasaba a máquina los escritos, los maquetaba y los pasaba a la imprenta que lo ponían en galeradas, que decían, y yo las recortaba y las encajaba compaginando la revista... y en esas estuve por casi  veintidós dos años, desde 1965 hasta 1986.

Tal y como lo ha venido haciendo desde hace muchos años Juan Antonio Sierra no necesita demasiadas ayudas para maquetar y compaginar sus creaciones, primero las de sus crónicas y más adelante las de los libros de historia de la natación y el waterpolo que ha ido publicando. Por algún tipo de conjunción astral o por simple casualidad, además de su vocación de cronista y escritor, toda su vida profesional ha girado en torno al mundo de la edición de libros y revistas, salvo un paréntesis inicial antes de ir a la 'mili' que aprovechó para trabajar en una entidad bancaria ya desaparecida y hacer los estudios de contable con la ayuda de esa misma entidad

Después de hacer la 'mili' en marina, en 1947 entro a trabajar de contable en la editorial Ariel, en la que estuve cincuenta años hasta 1997 y donde llegué a hacer de apoderado de la empresa; mas tarde viví el momento en que Ariel se fusionó con "Seix i Barral" y más tarde aún estas dos se fusionaron con Editorial Planeta y a todo esto yo fui teniendo una trayectoria ascendente. De empezar de contable en Ariel hasta llegar a director financiero y jefe de personal hacia el final de mi carrera profesional, fui subiendo de manera normal y contando con el apoyo de dos personas que también me han apreciado mucho... porque he tenido la suerte de conocer gente que me ha tratado muy bien, que eso en la vida es muy importante, eh!...; uno de ellos era Alexandre Argullós y el otro José María Casalmiglia.

Como directivo en 1948 empecé en el club con Granada padre de presidente, como que les faltaba un secretario me escogieron... y claro, porque me escogen? ... siempre con relación a la escritura: "hombre, éste Sierra es un chico que promete y tal ..." y a mí que me gustaba y a la vez me servía de distracción, no?. Mas tarde es cuando Granada me propone para entrar en la catalana en 1954 y el que era secretario, José Trillas, dice que se va y entonces miran quien puede hacer su función y Batallé me ​​propone a mí y me nombran secretario de la federación, donde estuve muchos años, hasta que llega de presidente en 1967 Antonio Monés, del Sabadell, y como no me conocía demasiado cuando llega me dice: "quiero cambiar de secretario pero a ti no quiero perderte" y nombra para sustituirme a Manel Domènech y a mí me pasa al cargo de secretario técnico. Esto me permitió librarme del trabajo más mecánico del día a día y con Manel, que nos conocemos desde niños y que siempre hemos sido grandes, grandes amigos, poder trabajar un tiempo codo con codo.

Como ejemplo de este trabajo conjunto el año del setenta y cinco aniversario de la FCN le sugerí a Bestit, entonces presidente, que hacer un libro de la historia de la federación sería más bien una rollazo, no? y le propongo recoger los momentos estelares de la federación en estos 75 años poniendo una foto con un texto un poco mas extenso explicándolo...;  y así lo hicimos, yo preparé la estructura y el índice de los hechos, clubes o personas a tener en cuenta y entonces Manel me ayudó para recoger toda la documentación que hacía falta para después poder hacer yo mismo el montaje, es decir la paginación... que es mi trabajo de toda la vida y lo que a mí me gusta.

Sierra repite a menudo que tal o cual persona con que se ha cruzado en la vida le ha querido mucho... y tenemos para nosotros que lo que pasa es que él es de estas personas que se hacen querer... que huyen de los malos rollos y los debates no siempre útiles para centrarse en cosas concretas, pragmáticas... quizás su formación de contable le ha ayudado a no fiarse de los que venden duros a cuatro pesetas - que viejo que suena eso ahora, no? - o de los que prometen pero no dan... de estos ha habido unos cuantos en este mundo de las actividades acuáticas

Volviendo un poco atrás, cuando se habían de organizar los 'Juegos del Mediterráneo' de 1955 en Barcelona, me nombran miembro del 'Comité Organizador'. Ya entro en contacto con Platón y Samaranch y de esta manera ya estoy un poco 'en el ajo' y empiezo a tener mucha relación con la española y con Morera especialmente, que conmigo se portó muy bien. Ya en los años sesenta me presento a las elecciones para vocal de la FEN y salgo elegido, con otra gente, y seguiré siendo reelegido varias veces mas.

En 1962, con el coche de Picornell, fuimos a los campeonatos de Europa de Leipzig, donde Miguel Torres quedó subcampeón de Europa de 1.500 (*). En los siguientes de Utrecht de 1966 ya fui como jefe de equipo y es donde Jaume Monzó queda subcampeón en los 200 espalda; pero yo estrenándome como jefe de equipo de la selección absoluta de España tuve un incidente bastante desagradable: ya estabamos de vuelta, nos acompañaba Joan Antoni Samaranch que habia venido para recoger la bandera de la LEN que debía lucir en los europeos concedidos a Barcelona para el año 1970, y en el aeropuerto me llama aparte un policía que me dice: "mira, alguna persona del equipo ha robado cosas en aquellas tiendas..." y yo que suelto unos cuantos tacos y le digo: "hombre, ya lo pago yo, pero dejémoslo correr, no?... es que, oiga, el avión está a punto de salir!"..."y es que además usted me pone en un compromiso...", que el caso es que Samaranch no sabía nada y no creo que lo haya sabido nunca porque el hecho no trascendió... total, que al final se compadecieron de mí y del equipo y nos dejaron ir. Por suerte pude resolver un papel comprometido en el debut como delegado de una representación deportiva de la FEN.

En 1968 fui a los Juegos Olímpicos de México como jefe del equipo de waterpolo... y me echaron!. El día que empezaban los Juegos y teníamos que ir al desfile nos llaman a tres o cuatro, entre ellos a mí y al Abellán que era el seleccionador de waterpolo, y nos dicen que como no somos demasiado altos y se nos veían un poco las entradas no podíamos desfilar, porque no quedábamos bien estéticamente. Y yo que me digo: "bien, pero yo quiero ver la inauguración, yo quiero entrar aquí, no se cómo, pero quiero entrar..." y con Abellán, ambos de uniforme, nos dijimos: "sabes que, nos colamos dentro con el equipo y en la entrada nos separamos por los laterales". Y así lo hicimos... sin encontrar la ocasión de podernos separar del grupo. No tuvimos narices, porque se veía demasiado y "aún lo estropearemos más". Total que nos dijimos: "bueno, pues desfilamos..." sacamos el pañuelo y saludando desfilamos... y qué papelón después allí dentro en la hierba alternando con el resto de compañeros como si no hubiera pasado nada, no?...

Al terminar volvemos a la villa olímpica y Anselmo López, el jefe del equipo olímpico, me llama y me dice: "mira, sabes que?... Samaranch ha decidido que te vayas para casa"... pero sólo yo?... que había pasado?. Después supe que a Samaranch, que era el Delegado Nacional de Deportes, en Madrid lo querían echar. Entre sus 'enemigos' presentes en México había un tal José Antonio Pascual López Quesada... con un cargo en la DNEFD, que se hallaba en el estadio pendiente del acto con unos buenos prismáticos, y "coño... este es el Sierra, tú!... nuestro amigo!" le dice a Samaranch que piensa: "caramba! no puede ser... un amigo mío?..." y toma la decisión de enviarme a casa. Los miembros de la federación española de natación presentes en México me dijeron: "no, que coño!... tú no te vas, tú te quedas aquí y nosotros te pagamos el hotel"... pero yo, después de madurar la respuesta, les dije: "no, no, yo ya he desobedecido una orden y no quiero incurrir en otra desobediencia... no, de ninguna manera, yo me voy para casa porque es mi obligación y es lo que me han mandado..." y me fui para casa. Yo solito, y con lágrimas en los ojos, cogí el avión de vuelta...

Al llegar a Barcelona presenté la dimisión de todos mis cargos y Samaranch me contestó muy afectuosamente que quedaba perdonado y olvidado el incidente, si prometía "lealtad, trabajo y espíritu de compañerismo en el futuro".

Reproducción de la respuesta de Joan Antoni Samaranch a la dimisión
presentada por Juan Antonio Sierra después del incidente de México
Fuente: Archivo JCE. Fondo Juan Antonio Sierra

El año 70, pocos días antes de empezar los campeonatos de Europa, una noche se me presenta Samaranch en la Picornell y me dice: "Sierra, vengo a ver cómo lo tienes montado, todo esto..." porque me habían nombrado Jefe de Servicios y era el responsable de que todo saliera bien en la parte logística... y yo se lo enseño y le explico al Samaranch como estaba todo, a lo que me respondió: "muy bien, fantástico, oye te felicito...". Y en pleno campeonato de Europa tuvo que dimitir: hizo el discurso de la inauguración, pero el de la clausura ya lo hizo un político de los de entonces del que no recuerdo su nombre. Antes de dimitir nos entregó la medalla al mérito deportivo de la DNEFD. Y tengo la foto cuando me dice: "chico, que esto sirva un poco de recompensa de lo mal que te lo hice pasar en México..,". Bueno... ya es agua pasada!.

El motivo de cesar a Samaranch no lo se, supongo que por incompatibilidad... pero el porqué real no lo se. Pero, es que el tío no se durmió: fue diputado, presidente de la diputación de Barcelona, ​​después embajador en Moscú antes de los juegos del 80 ... además Samaranch sabía rodearse de gente valiosa y fiel, sobre todo de periodistas que escribían sus historias, no?. Pero no se porqué le hicieron dimitir... La verdad es que yo tampoco me metía demasiado en las politiquerías de si Cataluña o España... para mí eran las personas: si las personas son tratables vamos a donde haga falta... (**)

Samaranch impone la medalla de la DNEFD a J. A. Sierra en el
Campeonato de Europa de 1970. Siguen la jugada atentamente
Manel Domènech, Andreu Mercè Varela y Antoni Monès
Fuente: Archivo JCE. Fondo Juan Antonio Sierra. Ft. Campaña

La tarea de dirigente deportivo de Sierra no estaba aún finalizada, más bien a partir de los Campeonatos de Europa de 1970 en Barcelona su carrera adquiere un carácter internacional porque los campeonatos fueron un éxito arrollador, con una gran piscina y especialmente 'rápida', donde cayeron hasta seis récords del mundo y veintiocho de europeos. Sierra explica que desde entonces comenzó a recibir invitaciones para las actividades más insospechadas, incluso de federaciones que no tenían nada que ver con la natación y el waterpolo

Pasados ​​los de Europa del 70 Joaquín Morera comenzó a trabajar. Lo supongo, porque yo no supe nada hasta el año 74 en que los campeonatos eran en Viena y yo todavía iba de delegado con el equipo... Pero antes, el 72 ya había ido a Munich siendo Delegado Nacional de Deportes Joan Gich Bech de Careda, y Joaquim Morera me volvió a nombrar delegado del equipo olímpico de waterpolo en Munich, pero ya me avisaron: "no te dejes ver demasiado, por favor..." (risa general) y yo respondí: "de acuerdo, pero hace cuatro años no me dajaisteis desfilar ni tampoco me disteis una entrada para ir a la inauguración...". Y no, esta vez no!... en Múnich nos dieron las entradas de tribuna, a mí y a algunas personas más.

Volviendo sobre el tema de los campeonatos de Europa de 1974, que son en Viena y vuelvo a ser delegado del equipo de waterpolo. Allí, el primer día se hace la asamblea anual y Morera me llama y me dice: "oye, ayer celebramos la asamblea de las federaciones y te hemos nombrado vocal del comité técnico de waterpolo de la LEN..." y a mí sólo me sale decir: "hostia...". Así pues fui cuatro años vocal del Comité de Waterpolo de la LEN y, como tal, fui de delegado federativo a varios campeonatos y competiciones, hasta que en el año 77 entró Enrique Landa en la presidencia de la federación española y se lo cargó todo. A la hora de preparar el viaje a Jonkoping para los campeonatos de Europa del 77 nos dijo: "de aquí no va nadie... no tenemos dinero... nadie !..." y yo le digo: "oye, mira a mí el billete y la estancia me los paga la federación europea, yo voy a ir..." pensando "éste se me cargará..." porque ya había tenido mis palestras con él y me la jugué. Fui por mi cuenta, para hacer un trabajo de la LEN.

Unos meses antes en abril había presentado la dimisión a la española, cuando el Landa ganó las elecciones, pero él me dijo que no la aceptaba: "tú seguirás aquí, cuídate del Crol..." y entonces incluso cobré algo para hacer esta revista. Es cuando entra el Quim Pujol, al cuál se le tenía por el hombre de Landa en Cataluña, pero que se mueve muy bien y convence a Marculescu para que venga a España y haga de asesor técnico del waterpolo. Hablando de ésto, déjadme leeros lo que escribí en mi libro 'Historia del waterpolo Español 1908-1994' al respecto: "... la confrontación de estos hombres - del Landa y el Monés - cordial y sin malos modos, era en realidad una confrontación catalana frente a España que Enrique Landa supo capitalizar eficazmente y ganarla con bastante claridad. Entre bastidores y fuera de ellos Enrique Landa buscó el apoyo catalán a través del joven Pujol, el exnadador del Bañolas, y Antonio Monés buscó el apoyo del resto de España por medio de Juan Antonio Sierra... la derrota de Antonio Monés supuso para mí la necesidad moral de renunciar a todos los cargos... cosa que hize y que soprendentemente el nuevo presidente democrático no la aceptó...". Entonces se propuso una ampliación de las zonas de waterpolo - de España - y se creó la 'zona norte' y otras... y más tarde con el Lolo Ibern como entrenador y seleccionador llegan los primero éxitos del waterpolo masculino español, que logra la cuarta plaza en el Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 adquiriendo un alto prestigio internacional.

Hay que tener presente que Marculescu cuando lo ficha el Quim Pujol no era el presidente del comité de árbitros de la FINA pero era el 'mandamás'. Era un muchacho muy listo. Yo lo traté en el 77 cuando coincidimos en Malta, él como árbitro y yo como delegado de la LEN. Era un chico bastante sencillo pero con ambiciones que al ver que en su país no tenía nada que hacer, que era tiempo perdido, aceptó la propuesta de Pujol de venir a España... le dijo que aquí tendría trabajo y prosperaría. Y, efectivamente, aquí hizo carrera, aquí se formó y de aquí pasó a ser gerente de la FINA. Y después, ya instalado en la FINA, ayudó al Quim Pujol y también al Lolo y al waterpolo español.

Además de sus experiencias como dirigente nacional e internacional Juan Antonio ha sido siempre un hombre de club, de su Club Natación Athletic con el nombre que él lo conoció. En la Barceloneta la convivencia del Atlético y el Barceloneta no siempre ha sido fácil ni exenta de desconfianzas y desavenencias. Ha sido necesario un largo proceso de vida separada para acabar construyendo el club mas importante del waterpolo catalán y español de éste siglo

El Club Natación Barceloneta, fundado en 1929, se llamaba antes Barceloneta Amateur Club, BAC, y todos sus socios eran nacidos o vivían en el barrio y en cambio muchos de los socios del Atlético venían de fuera: uno era médico... no uno, varios eran médicos, otros eran, pues... un profesor de gimnasia... quiero decir que venían de profesiones liberales, que les gustaba la natación como cultura física con ideales mes elitistas... sabéis lo que quiero decir ?...

Los del Barceloneta eran mayormente obreros que trabajaban en La Maquinista Terrestre y Marítima como mi padre. Mi padre fue del primer equipo que fue llamado Club Natación Barceloneta, fundado hacia el 1918, mucho antes de que el BAC y formado por jugadores procedentes de la Maquinista. Entre ellos el Pros, Espriu... y tantos otros. Y con estos, en 1929 se constituyó el otro club, el BAC. Entonces inevitablemente se estableció una diferencia digamos 'social'... A mí no me gusta hablar de categorías sociales, pero existían... y eso marcó una diferencia durante el tiempo en que el Atlético podia dominarlos con éxitos como la organización de la Travesía del Puerto, pero llegó un momento en que los del Barceloneta fueron más importantes, deportivamente hablando, y dijeron: "cuidado!... que nosotros aquí somos los de la Barceloneta, eh!".

La confrontación más aguda se produjo cuando se construyó la primera piscina, la del Paseo Marítimo, y el Ayuntamiento exigió la fusión de los dos clubs como condición. Entonces fue necesario que cada club hiciera un referéndum social para aceptarla. Y mientras que los socios del Atlético dijeron: "no!, nosotros no queremos saber nada, de ninguna manera...", los del Barceloneta dijeron: "nosotros sí!"... y por contra los del Atlético: "pero es que tendremos que renunciar a tener piscina!" decían los unos... "pues renunciamos!" respondían los más... imaginaros como estaba el ambiente.

Siempre hubo un antagonismo innato, verdad?... pero cuando se impuso el criterio de ciertas personas influyentes, como el Domenech y yo mismo en el Atlético, o el Polichón, el Julián o el Cánovas en el Barceloneta, se limaron las diferencias. En la segunda ocasión, con la nueva piscina de San Sebastián, ya intervinieron el Julián y el Lolo que dijeron: "escuchad... a ver: esto se debe arreglar" y convencieron a los del Atlético. También influyó una importante consecuencia de los Juegos Olímpicos: el obligado derribo de los respectivos locales sociales que ambos clubs tenían en la playa. Sin duda, este fue un argumento definitivo para que ambos se preguntaran: "y ahora a dónde vamos, si no tenemos ya ni local social?..."

Los nadadores y directivos del Atlético, con la 'solera' de ser el segundo club de natación fundado en Cataluña, han mantenido a lo largo de sus más de cien años de historia relaciones con todas las entidades deportivas del país y especialmente las dedicadas a la natación y al waterpolo. Nosotros, sin embargo, nos interesamos especialmente por la visión del Sierra de las relaciones con las mujeres y los hombres del Montjuïc a lo largo de su vida de directivo y cronista deportivo

Pienso que en esta entrevista que me estáis haciendo he cometido algunas indiscreciones que no van con mi carácter y ahora no querría agravarlas, porque si bien con el Montjuïc he tenido una relación excelente, con Esquiroz no ha sido siempre tan cordial. Él me metió injustamente en 'La cárcel de papel' del Mundo Deportivo y como era muy celoso de lo que consideraba suyo, la relación no fue siempre fácil. Pero hay que reconocer su dedicación a la natación y a su club y que hizo muchas cosas buenas. Por ejemplo, el Montjuïc existe, porque lo quiso el Esquiroz, aunque tuviera una gran colaboración del Boronat y del Martí Planas... especialmente del Martí Planas. Con este tuve una relación menos cordial porque él era un periodista profesional, es decir con título, y yo no había pasado del bachillerato y su desprecio hacia mí lo puso de manifiesto cuando me nombraron seleccionador nacional de waterpolo. Con éste motivo Planas escribió "que se ha creído el Sierra...", pero tampoco yo le tenía demasiada simpatía.

Uno de los que yo recuerdo con mas cariño, porque considero que ha sido una gran persona, es el Diego Devesa. El Devesa fue un tío que, conmigo, en todo momento fue de cara y estuvimos siempre a 'partir un piñon', actuando con mucha nobleza porque ambos siempre nos habíamos entendido. Yo ya sabía que el Devesa caía mal a mucha gente, pero él y yo, contando ademas con nuestras mujeres, nos entendíamos muy bien.

Con Ballart, en cambio, no tenía tan buena relación. Él a mí no me tenía demasiada simpatía y no recuerdo ningún motivo en particular, pero no teníamos... no había una... un entendimiento, así como con el Devesa nos entendíamos enseguida, con Ballart no había una relación fluida...

Claro, tal vez es un club que... todos son bastante complicados, pero es difícil de entrar en el  Montjuïc porque hay un precedente: el hecho de que fueseis a la piscina de Montjuïc y en un momento os hicieseis los 'dueños' de la instalación de alguna manera nos tocó los sentimientos de los que íbamos normalmente allí a entrenar desde hacía muchos años: "coño, ahora estos nos han echado...", porque fue algo así y esto creó , aunque no quieras... porque, por lo que fuera, el Montjuïc era el dueño de la piscina... que estabais tan a gusto allí y gracias a ello quizá el Montjuïc tuvo el plantel de nadadores que tuvo, que no es para regatear méritos, no es para quitar importancia a esto, pero...

De los nadadores lo que mas recuerdo es el subcampeonato de Europa de los 200 espalda del Jaume Monzó en Utrecht, donde estuve allí y tengo la anécdota del aeropuerto que he explicado antes. Allí pude hacerle la foto en el podio que después la prensa ha utilizado... que resulta que es mía. En aquella època en los campeonatos no había tanta prensa ni barreras para impedir acercarte a los ganadores y te estabas en un rincón desde el que a veces te dejaban acercar. Era otra manera de vivirlos y además te enterabas de lo que pasaba en todas partes.

Me acuerdo también del Abadias porque salió en alguna portada del 'Tele-Expres'  ... no!, de 'Vida Deportiva' cuando yo hacía las crónicas de natación. Y es una época que había tenido mucho contacto... con la Ramos también... la Carmen Ramos era una de las nadadoras más importantes del Montjuïc. La hija del Ramos, que este también es otro gran personaje. 

También había hecho un artículo hablando del Molinero que recientemente había batido unos récords de espalda... pero su carrera fue muy breve, no se muy bien porque.

La conversación, ya de manera más informal, se alarga un rato más hablando de aquella o de la otra persona y de hechos diferentes del mundo de la natación catalana y española, desde los pioneros como Francisco de S. Gibert, promotor de la piscina de Montjuïc, hasta Bernat Picornell y tantos otros personajes... y también de eventos más actuales, como los centenarios que entonces se acercaban: el de la FEN primero en el año 2020 y en el 2021 el de la FCN. Uno ya ha pasado y el otro aún se encuentra en plena fase de celebración. Para ambos eventos ha sido requerida la colaboración de Juan Antonio Sierra Puerto, en su condición de experto en la historia de la natación y el waterpolo. Hay que recordar que en su función de historiador lleva publicados una decena de libros sobre estos temas.

Carles Sánchez y Josep Castellví

(*) El subcampeonato de Europa de Miguel Torres fue el primer gran éxito internacional de la natación catalana y española, con la generación de nadadoras y nadadores de los años 60's que dieron impulso a un deporte que hasta el momento debia de contentarse con los éxitos locales

(**) Parece claro que los motivos del cese eran de tipo político. El régimen acababa de pasar en 1969 una grave crisis con el escándalo Matesa, en un intento de los 'azules' de deshacerse de los 'tecnócratas' cercanos al Opus Dei. La solución 'a la gallega' produjo el efecto contrario y en octubre de 1969 Franco nombró el gobierno mas 'monocolor' de su mandato, echando a algunos de los 'azules' más históricos, como Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz. Este último era el jefe de Samaranch, por lo que su sustitución estaba más que cantada. El nuevo ministro, Tomás Fernández Miranda, esperó a la inauguración del Europeo de Natación para que se produjera lo que entonces se conocía como "el relevo" en la figura de Joan Gich Bech de Careda.

© Infinity. All Rights Reserved | © RL Disseny Gràfic