Memòries del Montjuïc...
i d'altres fets esportius
Memorial Jaume Monzó
  • Qui Som
  • Quienes somos
  • Ens hem d'explicar
  • Una explicación necesaria

La iniciativa d’aquest blog ha nascut d’un conjunt d'exesportistes del C.N. Montjuïc que han cregut adient de tirar endavant aquesta publicació tot i aprofitant l’ocasió del 75é Aniversari de la fundació del club l'any 2019 - 2020.

Altrament, tothom que tingui un record més llunyà o més proper del seu pas per el Montjuïc es convidat a participar-hi, fent-nos coneixedors a tots d’aquestes seves memòries.

Cal aclarir que aquesta no es una pàgina institucional del Club Natació Montjuïc, per bé que al final de la mateixa hi trobareu un enllaç que us permet d'anar a la web del club, on podeu veure informació de l'actualitat de l'entitat i conèixer els avantatges de fer-se soci d'aquestes instal·lacions esportives i socials, ubicades en un entorn d'aire lliure i naturalesa privilegiat.

La tasca de coordinació d’aquesta pàgina ha estat encomanada a en Josep Castellví Enrich.

La iniciativa de este blog parte de un grupo de exdeportistas del C.N. Montjuïc que han creído conveniente llevar adelante esta publicación aprovechando la ocasión del 75º Aniversario de la fundación del club en el año 2019 -2020.

A su vez todo el mundo que tenga un recuerdo más lejano o más cercano de su paso por el Montjuïc o de su relación deportiva con él club está invitado a participar, haciéndonos conocedores a todos de sus recuerdos.

Es necesario aclarar que esta no es una página institucional del Club Natación Montjuïc, si bien al final de la misma hay un enlace que permite ir a la web del club, donde podrá ver información de la actualidad de la entidad y conocer las ventajas de hacerse socio de estas instalaciones deportivas y sociales, ubicadas en un entorno de aire libre y naturaleza privilegiado.

La tarea de coordinación de esta página le ha sido encomendada a Josep Castellví Enrich.

"Los recuerdos suelen
Contarte mentiras
Se amoldan al viento
Amañan la historia
Por aquí se encogen
Por allá se estiran
Se tiñen de gloria
Se bañan en lodo
Se endulzan, se amargan
A nuestro acomodo... "

Joan Manuel Serrat, "Los Recuerdos" Álbum "Versos en la Boca", 2002

Aquest blog neix amb l'objectiu de recollir part de les memòries individuals i col·lectives relacionades amb les moltes vicissituds que s'han anat succeint al llarg dels setanta-cinc anys de vida del Club Natació Montjuïc.

També posarem la nostra mirada en esdeveniments que han estat rellevants en la història de l'esport del nostre país, independentment de l'època o l'esport que es tracti.

Als que encetem aquesta mirada retrospectiva no ens mou pas l'afany de fer una mena d'història d'aquests fets esportius que tractarem, no en tenim ni la metodologia ni els mitjans. Es tracta, més aviat, de parlar dels nostres records i de les noticies que en guardem de com s'han succeït els fets; per tant aquestes memòries estan subjectes als mateixos defectes que qualsevol d'altres: no són una foto fixa que recull la realitat d'un esdeveniment, són recomposicions dels fets recordats i elaborats a partir de les experiències personals, les imatges que en conservem, el pas dels temps i les reconstruccions que hi hem anat incorporant provinents d'altres subjectes o espectadors.

Una part important de les entrades d'aquesta pàgina web seran les entrevistes realitzades a moltes de les persones que d'una manera o altra han estat protagonistes d'aquests anys viscuts: esportistes, directius, treballadors i companys del viatge del club, que conformaran la secció de 'Carnet de Soci'. D'aquells protagonistes determinants en la història de l'entitat que ja no són entre nosaltres en conformarem el 'Carnet' a base de les seves declaracions o escrits que hem pogut anar coneixent.

En l'apartat de 'Identitats' donarem cabuda a aquelles persones que tot i no essent socis del club han estat importants i a vegades fonamentals en el seu desenvolupament al llarg de les diferents èpoques, així com a aquells pioners que foren determinants en el desenvolupament de l'educació física i l'esport en el nostre país.

Creiem que aquest blog ha de ser una obra conformada entre totes aquelles persones que tinguin algun fet o record personal que aportar-hi i cal fer notar que al Montjuïc a més de les activitats esportives relacionades amb el món de l'aigua que són l'objectiu per el qual va ser creat l'any 1944, s'hi van desenvolupar d'altres disciplines esportives: rugbi, atletisme, natació amb aletes, escafandrisme, excursionisme i, mes recentment, els esports de raqueta com el tennis, l'esquaix o el padel a més d'una secció cultural amb efectes de Guadiana que apareixia i desapareixia amb una certa facilitat.

Pel que fa a la seva dimensió temporal aquesta web inclourà les diferents èpoques de l'entitat fins arribar al voltant de l'any 2000 on aturarem la nostra mirada, de manera que aquests darrers anys quedaran com a reservori per a una futura ampliació d'aquesta pàgina o la creació d'una de nova.

Ens queda per aclarir el perquè li hem donat al blog el subtítol de 'Memorial Jaume Monzó'. No ens haurien d'haver faltat tantes i tantes personalitats del club que de ben segur mereixerien també aquest reconeixement, segur... però es el cas que en Jaume va traspassar el 7 de gener d'enguany, com molts lectors d'aquest escrit ja sabran . Ell ha estat un amic personal molt estimat per tots els que hem anat tirant endavant aquesta iniciativa, a la qual ha contribuït de manera activa, i a la vegada ha estat un esportista exemplar quina carrera en la natació i el waterpolo no ha conegut cap altres colors que els verd i blanc del Montjuïc. Hi va dedicar anys i esforços per a engrandir-lo fins als nivells que va assolir en el seu moment. Temps i espai tindrem per a recordar algunes de les seves aportacions més destacades.

Finalment, no podem acabar aquesta presentació sense referir-nos a la situació d'excepcionalitat que estem travessant. En aquesta any que es a punt de marxar, quasi bé tothom ha patit la perdua d'un o altre esser estimat: familiars, amigues i amics, companys de feina... Des d'aquí no podem menys que acompanyar-vos en el vostre dol i desitjar que aquesta pandèmia que ens ha estat afligint vagi emprenent el camí de la retirada.

Esperem de ser acollits amb interès i benvolença per els hipotètics lectors... al cap i a la fi us caldrà de ser comprensius amb les possibles llacunes d'una memòria de més de setanta-cinc anys... Salut

"Los recuerdos suelen
Contarte mentiras
Se amoldan al viento
Amañan la historia
Por aquí se encogen
Por allá se estiran
Se tiñen de gloria
Se bañan en lodo
Se endulzan, se amargan
A nuestro acomodo... "

Joan Manuel Serrat, "Los Recuerdos" Álbum "Versos en la Boca", 2002

Este blog nace con el objetivo de reunir parte de las memorias individuales y colectivas relacionadas con las muchas vicisitudes que se han ido sucediendo a lo largo de los setenta y cinco años de vida del Club Natación Montjuïc.

También fijarenos nuestra mirada en eventos que han sido relevantes en la historia del deporte de nuestro país, independientemente de la época o el deporte que se trate.

A los que empezamos esta mirada retrospectiva no nos mueve el afán de hacer una especie de historia de estos hechos deportivos que trataremos: no disponemos ni de la metodología ni de los medios. Se trata, más bien, de hablar de nuestros recuerdos y de las noticias que guardamos de cómo han sucedido los hechos; por esta misma razón estas memorias están sujetas a los mismos defectos que cualquier otra: no son una foto fija que recoge la realidad de un evento si no recomposiciones de los hechos recordados y elaborados a partir de las experiencias personales, las imágenes que conservamos, el paso del tiempos y las reconstrucciones que hemos ido incorporando recogidas de otros sujetos o espectadores.

Una parte importante de las entradas de esta página web serán las entrevistas realizadas a muchas de las personas que de una manera u otra han sido protagonistas de estos años vividos: deportistas, directivos, trabajadores y compañeros del viaje del club, que conformarán la sección de 'Carnet de Socio'. De aquellos protagonistas determinantes en la historia de la entidad que ya no están entre nosotros construiremos el 'Carnet' a base de sus declaraciones o escritos que hemos podido conocer.

En el apartado de 'Identidades' introduciremos a aquellas personas que sin ser socios del club han sido importantes y a veces fundamentales en su desarrollo a lo largo de las diferentes épocas, así como algunos de aquellos pioneros determinantes en los comienzos de la práctida de la educación física y deportiva.

Creemos que este blog debe ser una obra realizada entre todas aquellas personas que tengan algún hecho o recuerdo personal que aportar y hay que destacar que en Montjuïc además de las actividades deportivas relacionadas con el mundo del agua que son el objeto por el que fue creado en 1944, se desarrollaron otras disciplinas deportivas: rugby, atletismo, natación con aletas, escafandrismo, excursionismo y, más recientemente, los deportes de raqueta como el tenis, el squash o el padel además de una sección cultural con efectos de Guadiana que aparecía y desaparecía con una cierta facilidad.

En cuanto a la dimensión temporal de las entradas referidas al Club Natació Montjuïc esta web incluirá las diferentes épocas de la entidad hasta llegar alrededor del año 2000, donde detendremos nuestra mirada. Estos últimos años quedarán como reservorio para una futura ampliación de esta página o la creación de una nueva.

Nos queda por aclarar el porqué le hemos dado al blog el subtítulo de 'Memorial Jaume Monzó'. No nos habrian faltado tantas y tantas personalidades del club que seguramente merecerían también este reconocimiento, seguro ... pero se da el caso que Jaume traspasó el 7 de enero de este año, como muchos lectores de este escrito ya sabrán. Ha sido un amigo personal muy querido por todos los que hemos estado impulsando esta iniciativa, a la que el mismo ha contribuido de manera activa. A su vez ha sido un deportista ejemplar cuya carrera en la natación y el waterpolo no ha conocido otros colores más que los del verde y blanco del Montjuïc. A nuestro club dedicó años y esfuerzos para hacerlo crecer hasta los niveles que alcanzó en su momento. Tiempo y espacio tendremos para recordar algunas de sus aportaciones más destacadas.

No podemos terminar esta presentación sin hacer referencia a la situación excepcional que venimos atravesando. Em este año que se nos va prácticamente todos hemos sufrido la pérdida de uno u otro ser querido: familares, amigas y amigos, compañeros de trabajo... Desde estas lineas no podemos menos que acompañaros en vuestro dolor, a la vez que deseamos que esta pandemia que nos azota vaya emprendiendo el camino de su retirada.

Tenemos la esperanza de ser acogidos por los hipotéticos lectores con interés y un poco de indulgencia... al fín y al cabo les será necesario mostrar comprensión con las posibles lagunas de una memoria de más de 75 años... Salud

Our Services
BRANDING
Each had sat concept and back team after leaving and if just her wanted powersful and adverts
DESIGNING
Have I indeed passed over forever at in that other life but I could not well believe this thing is over
CUSTOMIZATION
We the finds as in the past, one where your leave the than desk by to magic except one derive thought
Darreres entrades / últimas entradas
Amb la tecnologia de Blogger.

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN

Llistat de fonts consultades

En aquesta secció volem donar crèdit i deixar constància de les fonts consultades per a l'el·laboració dels articles del bloc.

------

En esta sección queremos otorgar crédito y dejar constancia de las fuentes consultadas para la elaboración de los artículos del blog.

BIBLIOGRAFIA
PREMSA, BUTLLETINS I ALTRES FONTS
Documentació
Bibliografia
President Of USA
Barack Obama is the 44th and the current President of the United States and doing it
Premsa, Butlletins i Altres Fonts
UI Designer
She was a community organizer in Chicago before earning his law degree work
DAVID CLARKE
Photographer
Gandhi was the preeminent leader of Indian independence movement in the British India
JOHN MASDEY
Backend Coder
Harry led India to inde and inspired movements for civil rights and freedom across
Llegeix el nostre bloc / Lee nuestro blog
© Infinity. All Rights Reserved | © RL Disseny Gràfic